Αγ. Βενεδίκτου – 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

639

Όσιος Βενέδικτος. «Πατήρ της Ευρώπης και Πάτρων της Δύσεως». Άγιος της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας, ιδρυτής του τάγματος των Βενεδικτίνων.

 

Benedict the Righteous Of Nursia. Α Saint of both the Eastern and the Western Church. His Rule for monasteries established him as the founder of the Western monasticism.

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τὴν φερώνυμον κλῆσιν ἀληθεύουσαν ἔδειξας, τοῖς ἀσκητικοῖς σου ἀγῶσι, θεοφόρε Βενέδικτε· υἱός γὰρ εὐλογίας τεθηλώς, ἀρχέτυπον ἐγένου καὶ κανών, τοῖς ἐκ πόθου μιμουμένοις τὴν σὴν ζωήν, καὶ ὁμοφώνως κράζουσι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.