Αγ. Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως – 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

235

Ανακομιδή λειψάνων Νικηφόρου Πατριάρχη Κων/Πόλεως. Ο εικονόφιλος πατριάρχης Κων/λεως (806-815) και συγγραφέας διώχθηκε από τους εικονοκλάστες και πέθανε στην εξορία (820). Αποκαταστάθηκε μετά την επαναφορά των εικόνων.

 

Removal of the Relics of Nicephoros, Ρatriarch of Constantinople (806-815). He fought the Iconoclasts and was deposed as a result. He retired to the cloister of St. Theodore where he died.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Νίκην ἤνεγκε, τὴ Ἐκκλησία, ἡ σὴ ἔνθεος, ὁμολογία, Νικηφόρε Ἱεράρχα θεόληπτε, τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Λόγου σεβόμενος, ὑπερορία ἀδίκως ὠμίλησας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.