Αγ. Σωφρονίου – 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

2.008

Ο Άγιος Σωφρόνιος γεννήθηκε στην Δαμασκό της Συρίας περί το έτος 580 μ.Χ.. Όταν πέθανε ο Άγιος Μόδεστος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Άγιος, ανήλθε το έτος 634 μ.Χ. στον πατριαρχικό θρόνο της Σιωνίτιδος Εκκλησίας. Ο Άγιος Σωφρόνιος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος, 638 μ.Χ..

 

Saint Sophronios born in Damascus around the year 580 AD When he died St Modesto, Patriarch of Jerusalem, Saint, was the year 634 AD the patriarchal throne Sionitidos Church. Saint Sophronios slept in peace the year 638 AD.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Σωφρόνως τὸν βίον σου, διαγαγὼν ἐκ παιδός, τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, εἰσεποήσω σαφῶς, Σωφρόνιε πάνσοφε· ὅθεν ἱεραρχίας, ταῖς ἀκτῖσιν ἐκλάμψας, ὤφθης τῆς εὐσεβείας, εὐκλεὴς ὑποφήτης. Καὶ νῦν δυσώπει Ὅσιε, ὑπερ τῶν τιμώντων σε.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.