Αγ. 42 Μαρτύρων – 6 ΜΑΡΤΙΟΥ

645

Οι Άγιοι 42 Μάρτυρες. Στην κατάληψη του Αμορίου από τον χαλίφη της Βαγδάτης, όσοι σώθηκαν οδηγήθηκαν αιχμάλωτοι στη Δαμασκό. Εκεί, μετά από φυλάκιση 7 ετών, αποκεφαλίστηκαν 42, αρνούμενοι να εξωμώσουν.

The 42 Martyr Saints. When the caliph of Baghdad conquered Amorion, those who surνived were led captive to Damascus. There, after haνing been held prisoner for 7 years, 42 were beheaded when they refused tο abandon their religion.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα. Τὴν θεοσύλλεκτον, τοῦ Λόγου φάλαγγα, τοὺς Τεσσαράκοντα καὶ δυὸ Μάρτυρας, τοὺς ἐν μίᾳ πάντας σπουδή, ἀθλήσαντας τιμήσωμεν οὗτοι γὰρ τῆς πίστεως, ἡνωμένοι τὴ χάριτι , δῆμον ἀκαθαίρετον, ἱερῶς συνεκρότησαν, καὶ ὤφθησαν Χριστοῦ κληρονόμοι, ξίφει τμηθέντες τοὺς αὐχένας.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.