Αγ. Γερασίμου του Ιορδανίτου – 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

2.151

Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης. Συναρπαστική μορφή αυστηρού αναχωρητή. Συγκινητική η αφοσίωση σε αυτόν λιονταριού που εξημέρωσε και ξεψύχησε από τη θλίψη πάνω στο μνήμα του οσίου (475).

Venerable Gerasimos οf Jordan. Α hermit who led an extremely austere life. He managed to tame a liοn that died of sorrow by the saint’s grave (475).

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Χριστώ εκ νεότητος, ακολούθησας πιστώς, ζωήν την ισάγγελον, επολιτεύσω σαφώς. Γεράσιμε Όσιε. συ γαρ εν Ιορδάνου, διέλαμψας τη χώρα, θήρα καθυποτάσσεις, τη στερρά σου ασκήσει. Χριστός γαρ ον εδόξασας, λαμπρος σε εθαυμάστωσε.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.