Αγ. Κασσιανού – 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

466

Όσιος Κασσιανός ο Ρωµαίος. Ρωµαίος ευγενής και στρατιωτικός. Επισκέφθηκε πολλά µοναστικά κέντρα στην Αίγυπτο και την Μ. Ασία. Σηµαντικός φιλοκαλικός συγγραφέας.

 

Saint Kassianos the Roman. Roman noble working in the army. He had visited many monastic places in Egypt and Asia Minor. Significant writer.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῆς σοφίας τὸν λόγον Πάτερ τοὶς ἔργοις σου, ἀσκητικῶς γεωργήσας ὡς οἰκονόμος πιστός, ἀρετῶν μυσταγωγεῖς τὰ κατορθώματα, σὺ γὰρ πράξας εὐσεβῶς, ἐκδιδάσκεις ἀκριβῶς, Κασσιανὲ θεοφόρε, καὶ τῷ Σωτήρι πρεσβεύεις, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.