Αγ. Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού – 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2.162

Ο Άγιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης έζησε στα χρόνια του εικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος του Ισαύρου (717 – 741 μ.Χ.). Υπέστη πολλά βασανιστήρια, μαστιγώσεις, φυλακές και εξορίες. Φαίνεται ότι λίγο μετά την αποφυλάκισή του κοιμήθηκε, ενώ κατ’ άλλους υπέμεινε μαρτυρικό θάνατο.

 

Saint Prokopios the Decapolis lived during the reign of the iconoclast emperor Leo Isavrou (717 to 741 AD). He suffered much torture, flogging, prison and exile. It seems that shortly after his release died while in others endured martyrdom.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’.

Τῆς ἐρήμου πολίτης. Φερωνύμως προκύπτων ἐν ἀσκήσει Προκόπιε, ἤρθης ἐκ δυνάμεως Πάτερ, πρὸς ἀθλήσεως ἔλλαμψιν Χρίστου γὰρ τὴν Εἰκόνα προσκυνῶν, Μαρτύρων ἀνεδείχθης κοινωνός, μεθ’ ὧν πρέσβευε παμμάκαρ διαπαντός, ὑπὲρ τῶν ἐκβοώντων σοι, δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνερνούντι διὰ σοῦ, πασιν ἰάματα.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.