Αγ. Ταρασίου – 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

828

Άγιος Ταράσιος.

Από τις σηµαντικότερας φυσιογνωµίες του 90υ αι., στην Κων/πολη. Συγκάλεσε την Ζ’ Οικ. Σύνοδο. Διέθετε µεγάλο εκκλησιαστικό κύρος. Προσέφερε πολλές υπηρεσίες στην Εκκλησία.

Saint Tarasios. Patriarch of Constantinople (9th c.). He convoked the Seventh Ecumenical Council and became the boast of the Church and a light to the clergy.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα. Βίου ὀρθότητι, καλλωπιζόμενος, φωστὴρ ὑπέρλαμπρος, ὤφθης τοῦ Πνεύματος, καὶ τὴν Εἰκόνα τοῦ Χρίστου, Συνόδω ἐν τὴ Ἕβδομη, προσκυνεὶν ἐκήρυξας, ὀρθοδόξως μακάριε, στῦλος καὶ ἑδραίωμα, Ἐκκλησίας γενόμενος, διὸ τοὺς σοὺς ἀγῶνας γεραίρει, Πάτερ Ἱεράρχα Ταράσιε.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.