Εύρεσις της Α’ και Β’ Τιμίας Κεφαλής Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου – 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.291

Α’ και Β’ εύρεση κεφαλής Ιωάννου του Προδρόµου. Η κεφαλή του Προδρόµου βρέθηκε πρώτη φορά θαυµατουργικά στο σπίτι του Ηρώδη και δεύτερη επί Μ. Θεοδοσίου σε σπήλαιο στην Έµεσα.

1st and 2nd Finding of the Head of St. John the Baptist. The fιrst finding came to pass in Herodes’ house and the second in a cave in Emesa of Syria during the reign of Theodosios the Great.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Ἐκ γῆς ἀνατείλασα ἡ τοῦ Προδρόμου κεφαλή, ἀκτῖνας ἀφίησι τῆς ἀφθαρσίας, πιστοῖς τῶν ἰάσεων· ἄνωθεν συναθροίζει, τήν πληθύν τῶν Ἀγγέλων, κάτωθεν συγκαλεῖται, τῶν ἀνθρώπων τό γένος, ὁμόφωνον ἀναπέμψαι, δόξαν Χριστῷ τῷ Θεῷ.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.