Αγ. Πολυκάρπου – 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

557

Άγιος Πολύκαρπος ιεροµ. Επισκοπος Σµύρνης. Γεννήθηκε το 68 στην Έφεσο και υπήρξε µαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Είχε φήµη µεγάλου θεολόγου. Μαρτύρησε το 166 στην πυρά επί αυτοκράτορος Μ. Αυρηλίου.

 

Hieromartyr Polycarpos, Bishop of Smyrna. Born in Ephesus ίη 68 A.D., he was a disciple of Apostle john and an eminent theologian. He died in the pyre in 166 during the reign of Marcus Anrelius.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Τήν κλῆσιν τοῖς ἔργοις σου, ἐπισφραγίσας σοφέ, ἐλαία κατάκαρπος, ὤφθης ἐν οἴκῳ Θεοῦ, Πολύκαρπε ἔνδοξε∙ σύ γαρ ως Ἱεράρχης, καί στερρός Ἀθλοφόρος, τρέφεις τήν Ἐκκλησίαν, λογικῇ εὐκαρπίᾳ, πρεσβεύων Ἱερομάρτυς, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.