Μνήμης των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων – 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2.034

Όταν ο αγιότατος Πατριάρχης Θωμάς ήταν στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης (607 – 610 μ.Χ.), βρέθηκαν τα τίμια λείψανα μερικών αγίων μαρτύρων, κρυμμένα κάτω από τη γη. Αμέσως έγινε ή ανακομιδή τους. Κατά τη διάρκεια της ανακομιδής, πολλές και διάφορες ασθένειες θεραπεύτηκαν.

 

When His Holiness Patriarch Thomas was on the throne of Constantinople (607 – 610 aC), found the relics of some martyr saints, hidden beneath the earth. And immediately became the founding them. During the founding, many different diseases treated.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. Ὡς ῥόδα νοητὰ καὶ χαρίτων ταμεῖα ἐφάνησαν ἐκ γῆς τὰ σεπτά. Ὕμνων σκηνή, πανένδοξοι μάρτυρες, Ἐκκλησίας ἑδραίωμα διαπνέοντα, τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν καὶ παρέχοντα ὀσμὴν ζωῆς τοῖς ἐκ πόθου ὑμᾶς μακαρίζουσι.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.