Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΖ΄ Ματθαίου (Ματθ. ιε΄ 21-28)-Η Χαναναία

788

Κυριακὴ ΙΖ΄ Ματθαίου – Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς
Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς , Κυριακὴ ΙΖ΄ Ματθαίου (Ματθ. ιε΄ 21-28)

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. 22 καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐ­ξ­ελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 23 ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λό­­γον. καὶ προσελθόντες οἱ μα­­­θηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅ­­­τι κρά­ζει ὄπισθεν ἡμῶν.

 

24 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴ­κου Ἰσραήλ. 25 ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. 26 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βα­λεῖν τοῖς κυναρίοις. 27 ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. 28 τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

 

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

21 Κι ἀφοῦ ἔφυγε ἀπό κεῖ ὁ Ἰησοῦς, ἀνα­χώρησε πρός τά μέρη τῆς Τύρου καί Σιδώνας. 22 Τότε μιά γυναίκα Χαναναία πού βγῆκε ἀπό τά σύνορα ἐκεῖνα τοῦ φώναξε δυνατά: Ἐλέησέ με, Κύριε, ἔνδοξε ἀπόγονε τοῦ Δαβίδ. Ἡ κόρη μου κατέχεται ἀπό δαιμόνιο καί ὑποφέρει φρικτά.23 Ὁ Κύριος ὅμως δέν τῆς ἀποκρίθηκε οὔτε λέξη. Πλησίασαν τότε οἱ μαθητές του κι ἄρχισαν νά τόν παρα­καλοῦν λέγοντας: Κάνε της αὐτό πού ζητᾶ, γιά νά φύ­γει, διότι φωνάζει δυνατά ἀπό πίσω μας, κι ἀπ’ τίς φωνές της θά μαζευτεῖ πολύς λαός.

 

 

24 Αὐτός τούς ἀποκρίθηκε: Δέν μέ ἀπέστειλε ὁ Πατέρας μου παρά γιά τά χαμένα πρόβατα τοῦ ἰσρα­ηλιτικοῦ γένους. 25 Ἐκείνη ὅμως, ἀφοῦ πλησίασε, ἔπεσε μέ εὐλάβεια στά πόδια τοῦ Κυρίου λέγοντας: Κύριε, βοήθα με στή δυστυχία μου! 26 Αὐτός τῆς ἀποκρίθηκε: Δέν εἶναι σωστό νά πάρει κανείς τό ψωμί τῶν παιδιῶν καί νά τό ρίξει στά σκυλάκια. 27 Κι ἐκείνη εἶπε: Ναί, Κύριε· δέχομαι ὅτι εἶμαι σκυλάκι. Διότι καί τά σπιτίσια σκυλάκια τρῶνε ἀπό τά ψίχουλα πού πέφτουν ἀπό τό τραπέζι τῶν κυρίων τους. 28 Τότε ὁ Ἰησοῦς τῆς ἀποκρίθηκε: Ὤ γυναίκα, εἶναι μεγάλη ἡ πίστη σου. Ἄς γίνει σέ σένα ὅπως τό θέλεις. Καί πράγματι ἀπ’ τήν ὥρα ἀκριβῶς ἐκείνη γιατρεύτηκε ἡ κόρη της.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.