Αγ. Παμφίλου – 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2.184

Οι Άγιοι Μάρτυρες Πάμφιλος, Δανιήλ, Hλίας, Ησαΐας, Θεόδουλος, Ιερεμίας, Ιουλιανός, Ουάλης, Παύλος, Πορφύριος, Σαμουήλ και Σέλευκος, μαρτύρησαν επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.). Κατάγονταν από διάφορους τόπους, τους ένωνε όμως η αγάπη και η πίστη του Χριστού. Οι Άγιοι αποκεφαλίσθηκαν διά ξίφους.

 

 

The Holy Martyrs Pamfila, Daniel, Elias, Isaias, Theodoulou, Jeremiah, Julian, Wales, Paul, Porphyry, Samuel and Seleucus, martyred in the reign of Diocletian (284-305 AD). Came from different places, but their united love and faith in Christ. The Saints beheaded by sword.

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα. Τὴν δωδεκάριθμον, Μαρτύρων φάλαγγα, ἀνευφημήσωμεν, ἐνθέοις ἄσμασι, Πάμφιλον Παῦλον Σαμουήλ, Οὐάλεντα καὶ Ἠλίαν, Ἱερεμίαν, Σέλευκον, Δανιὴλ καὶ Πορφύριον, Ἰουλιανὸν ὁμοὺ Ἠσαΐαν Θεόδουλον αὐτοὶ γὰρ τὸν Δεσπότην τῶν ὅλων, πάσιν ἠμὶν ἐξιλεοῦνται.

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.