Αποστόλου Ονησίμου – 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2.563

Άγιος Απόστολος Ονήσιµος. Ένας από τους Εβδοµήκοντα Αποστόλους, συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, µετά τη βάπτιση του στη Ρώµη. Μαρτύρησε στους Ποτίολους το 109.

 

 

Onesimus, the Apostle Of the 70. Originally from Colossae, he f1ed to Rome where he was baptized and became disciple of Apostle Paul.

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τῆς Ἐρήμου πολίτης. Ταὶς ἀκτίσι τοῦ Παύλου φωτισθεῖς τὴν διάνοιαν, ὤφθης ὑπηρέτης τοῦ Λόγου καὶ Ἀπόστολος ἔνθεος καὶ ὄνησιν ἐβράβευσας ζωῆς, Ὀνήσιμε θεράπων τοῦ Χριστοῦ, διὰ λόγων καὶ θαυμάτων θεοπρεπῶν, τοὶς πίστει ἐκβοώσι σοι, δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι φαιδρῶς, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πάσιν ἰάματα.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.