Αγ. Αυξεντίου – 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

661

Ο Άγιος Αυξέντιος καταγόταν από την Συρία και κατείχε το αξίωμα του σχολαρίου του στρατηλάτου. Ο Όσιος κοιμήθηκε με ειρήνη μεταξύ των ετών 470 – 472 μ.Χ.

 

 

Saint Auxentios came from Syria and held the post of commander of Scholarios. The saint died in peace, between 470 to 472 AD.

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. ‘Ὥσπερ φοῖνιξ ηὐξήνθης Πάτερ ὑψίκομος, δικαιοσύνης ἐκφέρων τοὺς ψυχοτρόφους καρπούς, σὺ γὰρ βίον ἱερὸν πολιτευσάμενος, τῆς Ἐκκλησίας στηριγμός, καὶ θαυμάτων αὐτουργός, Αὐξέντιε ἀνεδείχθης, διὰ παντὸς ἱκετεύων, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.