Αγ. Ακύλα και Πρίσκιλλας – 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.006

Ακύλας και Πρίσκιλλα. Ιουδαίοι σκηνοποιοί από τον Πόντο που έφυγαν από τη Ρώµη εξαιτίας των διωγµών, συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, αποτελούν υπόδειγµα ζεύγους.

Aquillas and Prlscilla the Apostles. Α noble Chrlstlan couple, tentmakers by trade, who f1ed Rome because of the persecutions and settled in Corinth and met Apostle Paul.

Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Χριστὸν ἀγαπήσαντες καὶ φωτισθέντες τὸν νοῦν, τὴ πίστει ἐνούμενοι καὶ συζυγία σεμνή, Ἀκύλας καὶ Πρισκίλλα ἤσαν μὲν προεστῶτες ἐκκλησίας κατ’ οἶκον, Παύλου δὲ τοῦ φωστῆρος συνεργοὶ καὶ προστᾶται. Διὸ αὐτοὺς τιμήσωμεν καὶ μιμησώμεθα.

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.