Αγ. Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως – 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

432

Φώτιος ο Μέγας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Σπουδαία πνευµατική µορφή της Ορθοδοξίας, ευρύτατης παιδείας και συνέσεως άνθρωπος αγωνίσθηκε κατά του παπισµού και για την µεταστροφή των Σλάβων στον Χριστιανισµό. (820-891).

Photios the Great, Patriarch of Constantinople. Great spiritual Father of the Orthodox Church, he fought against the Latin dogma of filioque and for the conversion of the Slavs to the Orthodox Faith. (820-891).

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῆς σοφίας ἐκφάντωρ λαμπρὸς γενόμενος, Ὀρθοδοξίας ἐδείχθης θεοπαγῆς προμαχών, τῶν Πατέρων καλλονὴ Φώτιε μέγιστε, οὐ γὰρ αἱρέσεων δεινῶν, στηλιτεύεις τὴν ὀφρύν, Ἐώας τὸ θεῖον σέλας, τῆς Ἐκκλησίας λαμπρότης, ἣν διατηρεῖ Πάτερ ἄσειστον.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.