Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Ματθαίου 

932

Το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Ματθαίου

Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικὸς τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτόν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου». Αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· «Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται.

 

Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; Λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ Δαυῒδ. Λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυῒδ ἐν Πνεύματι Κύριον καλεῖ αὐτὸν λέγων, «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου»; Εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

 

 

 

Απόδοση σε νεολληνική το Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΕ´ Ματθαίου

Εκεῖνο τόν καιρό, κάποιος νομοδιδάσκαλος πλησίασε τόν Ἰησοῦ καί , γιά νά τόν φέρει σέ δύσκολη θέση, τοῦ εἶπε: «Διδάσκαλε, ποιά εἶναι ἡ πιό μεγάλη ἐντολή στό νόμο;» Αὐτός τοῦ ἀπάντησε: «Ν΄ ἀγαπᾶς τόν Κύριο τό Θεό σου με ὅλη τήν καρδιά σου, με ὅλη τήν ψυχή σου καί με ὅλο τό νοῦ σου. Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη καί πιό μεγάλη ἐντολή. Δεύτερη, ἐξίσου σπουδαία μέ αὐτήν: ν΄ ἀγαπᾶς τόν πλησίον σου ὅπως τόν ἑαυτό σου. Σ΄ αὐτές τίς δύο ἐντολές συνοψίζονται ὅλος ὁ νόμος κι οἱ προφῆτες».

 

 

 

Ἐκεῖ πού ἦταν συγκεντρωμένοι οἱ Φαρισαῖοι, τούς ρώτησε ὁ Ἰησοῦς: «Τί νομίζετε γιά τό Μεσσία; Ποιανού ἀπόγονος εἶναι;» «Τοῦ Δαβίδ», τοῦ ἀπαντοῦν. Τούς λέει: «Πῶς τότε ὁ Δαβίδ, ὁδηγούμενος ἀπό τό Πνεῦμα, τόν ὀνομάζει ″Κύριο‶; Λέει: Ὁ Κύριος εἶπε στόν Κύριό μου κάθισε στά δεξιά μου ὥσπου νά ὑποτάξω τούς ἐχθρούς σου κάτω ἀπ΄ τά πόδια σου. Ἄν, λοιπόν, ὁ Δαβίδ τόν ὀνομάζει ″Κύριο‶, πῶς εἶναι ἀπόγονός του;» Κανένας δέν μποροῦσε νά τοῦ ἀπαντήσει, οὔτε τολμοῦσε πιά κανείς ἀπό κείνη τή μέρα νά τοῦ θέσει ἐρωτήματα.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.