Αγ. Ισιδώρου Πηλουσιώτου – 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2.614

Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης.

Πολυγραφότατος συγγραφέας του 5ου αι, στην Αίγυπτο, σηµαντική µορφή της Εκκλησίας, µε θαυµαστή σαφήνεια στους θεολογικούς όρους Πηγή πολύτιµου ιστορικού υλικού της εποχής (436-440).

 

Isidore of Peluslum. Copious author of the 5th c. from Egypt. His numerous epistles, replete With divine grace and wisdom are a valuable historical source.

Ἀπολυτίκιον Ήχος δ’.

Ταχύ προκατάλαβε. Σοφία κοσμούμενος, παντοδαπεί ευκλεώς, τοις Αόγοις εκόσμησας, την Εκκλησίαν Χρίστου, Ισίδωρε Όσιε, συ γαρ δι’ εγκράτειας, σεαυτόν εκκαθάρας, πράξει και θεωρία, διαλάμπεις εν κοσμώ, δι’ ων μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τα κρείττονα.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.