Υπαπαντής του Σωτήρος – 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.661

Υπαπαντή του Σωτήρος.

Η προσαγωγή του Ιησού σε ηλικία σαράντα ηµερών στο Ναό, όπου τον πήρεστην αγκαλιά του ο Συµεών, παρουσία της Προφήτισσαο Άννας, δοξάζοντας τον Θεό.

The Meeting of Jesus Chrlst in the Temple. Infant Jesus was presented in the Temple at the age of forty days and was held by St.Symeon in the presence of Prophetess Anna.

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἠμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ Πρεσβῦτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἠμῶν, χαριζόμενον ἠμὶν καὶ τὴν Ἀνάστασιν.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.