Ανακομιδής των ιερών Λειψάνων Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου – 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.655

Ανακοµιδή του λειψανου Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόµου. Ο Άγιος εξαιτίας του ελέγχου της αδικίας και της παρανοµίας των βασιλέων εξορίστηκε πολλές φορές και πέθανε το 407. Το λείψανό του µετακοµίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 438.

 

 

Removal of the Relics of Saint John Chrysostom. He was repeatedly exiled and finally died in 407. His remains were transferred to Constantinople ίτι 438.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ’. Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τήν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυρούς ἐναπέθετο, τό ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλά σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.