Αγ. Εφραίμ του Σύρου – 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

3.792

Όσιος Εφραίµ ο Σύρος. Μεγάλος θεολόγος και υµνογράφος

από την Νίσιβι της Συρίας, µε αντιαιρετική δραστηριότητα και µοναχικό ενδιαφέρον που συνέβαλε στην εξέλιξη του µοναχισµού στην πατρίδα του (306-373).

Ephraim the Syrian. Great theoIogian and hymnographer from Nisibis of Mesopotamia. He battled against various heresies and helped develop monasticism in his home country.

 

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’.

Θείας πίστεως. Ρεῖθρον ἄυλον, ἐν τὴ ψυχή σου, τὸν ζωήρρυτον, πλουτήσας φόβον, κατανύξεως κρατὴρ ἀναδέδειξαι, ὅθεν ἠμᾶς πρὸς ἠθῶν τελειότητα, τοὶς ἱεροίς σου ρυθμίζεις διδάγμασιν. Ἐφραὶμ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.