Αγ. Ξενοφώντος – 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

742

Άγιος Ξενοφών. Έζησε στους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527 – 565). Ευπατρίδης από την Κων/λη, διέθεσε τη µεγάλη περιουσία του στους πτωχούς και έζησε στην έρηµο.

 

 

Saint Xenophon. He lived during the years of the emperor Justinian the Great (527-565). Nobleman from Constantinople, he gave his fortune tο the poor and lived in the desert.

 

Ἀπολυτίκιον Ήχος δ’.

Ό υψωθείς εν τω Σταυρώ. Ως γενεά ευλογητή τω Κυρίω, της ουρανίου ηξιώθησαν δόξης, ασκητικώς δοξάσαντες Χριστόν επί της γης. Ξενοφών ο Όσιος, και η τούτου συμβία, συν τοις αριστεύσασιν, ιεροίς αυτών τέκνοις, ους ευφημούντες είπωμεν φαιδρώς χαίροις Οσίων χορεία τετράριθμε.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.