Αγ. Ξένης – 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1.332

Οσία Ξένη. Γεννήθηκε τον 50 αι. στη Ρώµη, απαρνήθηκε τα εγκόσµια και µόνασε στη Μονή που έκτισε στη Μύλασα της Καρίας όπου έζησε οσιακά.

 

 

 

Xenia, Deaconess of Rome. She was born in the 5th c. in Rome, but departed for Mylasa of Karia in Asia Minor, and there she completed her life in ascetlcism.

 

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’.

Θείας πίστεως. Ξένην ἤνυσας, ζωὴν ἐν κόσμῳ, ξένην ἔσχηκας, προσηγορίαν, ὑπεμφαίνουσαν τὴ κλήσει τὸν τρόπον σου, σὺ γὰρ νυμφίον λιποῦσα τὸν πρόσκαιρον, τῷ ἀθανάτῳ ὁσίως νενύμφευσαι. Ξένη ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.