Αγ. Μαξίμου του Ομολογιτού – 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

219

Μάξιµος ο Οµολογητής. Μεγάλη µορφή της Ορθοδοξίας από την Κωνσταντινούπολη (580-662), πρόµαχος αγώνων υπέρ πίστεως για την οποία και εξορίστηκε. Saint Maximos the Confessor Αn eminent theologian and copious author from Constantinople who was persecuted for his beliefs and was exiled (580-662).

 

 

 

 

Ἀπολυτίκιον Ήχος γ’.

Θείας πίστεως. Θείου Πνεύματος, τη επομβρία, ρείθρα έβλυσας, τη Εκκλησία, υπερκοσμίων δογμάτων πανεύφημε, θεολόγων δε του Λόγου την κένωσιν, ομολογίας αγώσι διέλαμψας. Πάτερ Μάξιμε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθσι ημίν το μέγα έλεος.

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.