Ευαγγέλιο Κυριακής ΙΒ’ Λουκά, Λουκ. ιζ’ 12-19

707
Ευαγγελική περικοπή για την Κυριακή ΙΒ’ Λουκά

Λουκ. ιζ’ 12-19

Θεραπεία των δέκα λεπρών

12 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 13 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. 14 καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. 15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, 16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; 18 οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; 19 καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

 

 

 

Απόδοση στη Νέα Ελληνική

11 Πηγαίνοντας ο Ιησούς προς την Ιερουσαλήμ, περνούσε ανάμεσα από τη Σαμάρεια και τη Γαλιλαία. 12 Καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, τον συνάντησαν δέκα λεπροί άνδρες, που στάθηκαν μακρυά του 13 και του φώναζαν δυνατά: “Ιησού, αφέντη, ελέησέ μας!” 14 Βλέποντάς τους, εκείνος τους είπε: “Πηγαίνετε να σας εξετάσουν οι ιερείς”. Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. 15 ΄Ένας από αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας με δυνατή φωνή το Θεό, 16 έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαρίστησε. Κι αυτός ήταν Σαμαρείτης.

 

17  Ο Ιησούς τότε είπε: “Δε θεραπεύτηκαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννέα πού είναι; 18 Κανένας τους δε βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το Θεό, παρά μόνο αυτός ο αλλοεθνής;” 19 Και είπε σ΄αυτόν: “Σήκω και πήγαινε στο καλό. Η πίστις σου σε έσωσε”.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.