Αγ. Αντωνίου – 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

143

Όσιος Αντώνιος ο Μέγας. Ο θεµελιωτής του ανατολικού µοναχισµού και υποστηρικτής της µαρτυρίας της πίστης. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 250 και πέθανε το 355. Αποκλήθηκε «καθηγητής της ερήµου».

Antonius the Great. He was the founder of the monastic movement in the East. He was born in Egypt in 250 and died ίη 355.

 

 

 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Τόν ζηλωτήν Ἠλίαν τοῖς τρόποις μιμούμενος, τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος, Πάτερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής, καί τήν οἰκουμένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου, διό πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.