Αγ. Ιωάννου του Καλυβίτου – 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

251

Έζησε στα μέσα του 5ου μ.Χ. αιώνα και ήταν γιος του Εύτροπίου, και της Θεοδώρας. Έγινε μοναχός και κατάφερε, με τη χάρη του Θεού, να φέρει στο σωστό δρόμο τους γονείς του. Μετά από αυτό ο Θεός παρέλαβε τη μακάρια ψυχή του.

Saint John the Hutter lived in the mid-5th AD century. He was the son of Eutrope and Theodora. He became a monk and with the grace of God, he brought his parents on the right path. Only after that God received his blessed soul.

 

 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε
Ἐκ βρέφους τόν Κύριον, ἐπιποθήσας θερμῶς, τόν κόσμον κατέλιπες, καί τά ἐν κόσμῳ τερπνά, καί ἤσκησας ἄριστα· ἔπηξας τήν καλύβην, πρό πυλῶν σῶν γονέων, ἔθραυσας τῶν δαιμόνων, τάς ἐνέδρας παμμάκαρ· διό σε Ἰωάννη ὁ Χριστός, ἀξίως ἐδόξασεν.

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.