Αγ. Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου – 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

148

Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης Αγωνίσθηκε για την επικράτηση των αποφάσεων της Δ’ Οικουµενικής Συνόδου, ίδρυσε µοναστήρι στην περιοχή της Ιερουσαλήµ µε µεγάλη κοινωνική προσφορά. Κοιµήθηκε το 529.

St. Theodosius the Cenobiarch. He was devoted to defend and support the resolutions of the Fourth Ecumenical Council (451), and established a great communal monastery (cenobium) near Jerusalem. He reposed in 529.

 

 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλάγιος α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ἀρεταὶς θεοσδότοις ἐκλάμψας ὅσιε, Μοναστικῆς πολιτείας ὤφθης λαμπρὸς χαρακτήρ, καὶ φωστὴρ θεοειδὴς Πάτερ καὶ ἔξαρχος, Θεοδόσιε σοφέ, τῶν Ἀγγέλων μιμητά, θεράπων ὁ τῆς Τριάδος ἣν ἐκδυσώπει ἀπαύστως,ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.