Αγ. Πολυεύκτου – 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

726

Πολύευκτος µάρτυς Στρατιώτης στα χρόνια του Ουαλεριανού από τη Μελιτηνή της Αρµενίας,ο πρώτος που µαρτύρησε εκεί µε αποκεφαλισµό το 295.

 

Holy Martyr Polyeuctus. He was a soldier and he was martyred by decapitation in the year 255, during the reign of Valerian. He was from Melitine, a city in Armenia.

 

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Μυηθεῖς οὐρανόθεν εὐσέβειας τὴν ἔλλαμψιν, ὤφθης στρατιώτης γενναῖος, τοῦ Σωτῆρος Πολύευκτε καὶ ξίφει ἐκτμηθεῖς τὴν κεφαλήν, Μαρτύρων ἠριθμήθης τοὶς χοροίς, μεθ’ ὧν πρέσβευε θεόφρον διὰ παντός, ὑπὲρ τῶν ἐκβοώντων σοῖ, δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ δωρουμένῳ διά σοῦ, πάσι τὰ κρείττονα.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.