‘Αγιος Ιωάννης Ο Χρυσόστομος: Η Δύναμη της Ελεημοσύνης

3.625

Τι δύναμη έχει αλήθεια η ελεημοσύνη;Τι παρρησία μποροστά στο θρόνο του Θεού! Δίνοντας υλικά και φθαρτά υλικά κερδίζουμε αιώνια και αθάνατα.Ελεώντας τους πτωχούς αδελφούς μας,ουσιαστικά δανείζουμε στον ίδιο το Θεό: <<Δανίζει Θεώ ο ελεών πτωχόν>>.(Παρ. ιθ’17).

 

 

 

 

Ακόμη και η νηστεία που κατά δύναμη κάνουμε έχει αποτέλεσμα να είναι ευπρόσδεκτη από τον αγωνοθέτη Κύριό μας, όταν συνοδεύεται από την ελεημοσύνη: <<τις η ανάγκη το σώμα ξηραίνειν (με τη νηστεία) και πεινώντας μη τρέφειν; τις η ωφέλεια,τα μέλη συντρίβειν ; και χήρας μη ελεείν και ορφανούς….Ουδέν ώφελος τοις ανθρώποις,όνομα μόνον Χριστιανών επιφέρεσθαι,έργα δε αγαθά μη κεκτημένοις….. (‘Αγιος Ιωαννης ο Χρυσόστομος, Σελ.60,717)

 

 

 

 

Με μια πολύ εύστοχη παρομοίωση ο Ι. Χρυσόστομος περιγράφει τη δύναμη της ελεημοσύνης: ‘Οπως ο ήλιος μας λέει όταν πέσει επάνω στον πάγο τον λιώνει έτσι καη η ελεημοσύνη,πέφτοντας πάνω σε πολλές αμαρτίες μας τις αφανίζει.<<Ουχ ούτως ήλιος εις πάγον ελθών λύει αυτό,ως ελεημοσύνη εμπεσούσα εις πλήθος αμαρτιών αφανίζει αυτάς. (Σελ.48,1061).

 

 

 

 

Κι ακόμα περισσότερη είναι η δύναμη της ελεημοσύνης.’Εχει δύναμη βαπτίσματος,σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ιωαν. οΧρυσόστομος,διότι μας καθαρίζει από τα πλημμελήματά μας όπως το ‘Αγιο Βάπτισμα.<<Η γαρ ελεημοσύνη βαπτίσματος του αγίου δύναμιν έχει και ώσπερ το άγιον λουτρόν αποκαθαίρει των ανθρώπων τα αμαρτήματα,ούτω και η ελεημοσύνη καθαίρει των ελεούντων τα της ψυχής πλημμελήματα.>>(Σελ.60,750).

 

 

 

 

‘Εκπληκτικός ο λόγος και συνάμα παρήγορος..Ας τρέξουμε λοιπόν αγαπητοί αδελφοί,ας βιατούμε να αγοράσουμε με την ελεημοσύνη την σωτηρία μας.<<Πάρεστι γαρ ο Θεός ο των βραβείων χορηγός ολίγα χρήματα παρα των φιλοπενήτων υποδεχόμενος,και βασιλείαν ουρανών αυτοίς χαριζόμενος.>>(Σελ.60,747) <<Μαθόντες ουν της ελεημοσύνης το κέρδος,ας ποιήσωμεν ελεημοσύνην ίνα κα του νυμφώνος Κυρίου επιτύχωμεν και των αιωνίων αγαθών απολαύσωμεν.>>

 

‘Αγιος Ιωαννης ο Χρυσόστομος

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.