ΣΥΝΑΞΑΡΙ-Αγ. Θεοφανείων – 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

4.698

Άγια Θεοφάνεια. Η Βάπτιση του Χριστού από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη µε την µαρτυρία του Θεού και την εµφάνιση του Αγίου Πνεύµατος ως περιστεράς.

The Holy Theophany (or Epiphany). The Holy Baptism of Christ by St. John the Baptist and the Divine revelation of the Holy Trinity Father, Son, and Holy Spirit in the form of a dove.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.