ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ -ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ´ 13 – 17

3.038

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ´ 13 – 17 – 13 Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην του βαπτισθήναι υπ’ αυτού.

14 ο δε Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν λέγων· Εγώ χρείαν έχω υπό σου βαπτισθήναι, και σύ έρχη πρός με; 15 αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν προς αυτόν· Άφες άρτι· ούτω γάρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην. τότε αφίησιν αυτόν·

 

 

 

16 και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού ανεώχθησαν αυτώ οι ουρανοί, και είδεν το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν· 17 και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα· Ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ώ ευδόκησα.

 

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Γ´ 13 – 17

13 Τότε ήλθεν ο Ιησούς από την Γαλιλαίαν εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην διά να βαπτισθή από αυτόν. 14 14 Ο Ιωάννης όμως τον ημπόδιζε ζωηρά και έλεγεν· Εγώ έχω ανάγκην να βαπτισθώ από σε τον αναμάρτητον, και σύ έρχεσαι προς εμέ διά να λάβης βάπτισμα;

15 15 Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Άφησε τώρα τας αντιρρήσεις και μη φέρης δυσκολίαν να βαπτισθώ.Διότι κατ’ αυτόν τον τρόπον ταπεινούμενος πρέπει να πληρώσω πάσαν εντολήν του Θεού, ο οποίος σου ανέθεσεν ως καθήκον να βαπτίζης.Τότε ο Ιωάννης αφήκεν αυτόν να βαπτισθή.

 

 

 

 

16 Και όταν εβαπτίσθη ο Ιησούς, επειδή ως αναμάρτητος δεν είχε τίποτε να εξομολογηθή, ανέβη αμέσως από το νερόν του Ιορδάνου και δεν έμεινεν επί πολύ εις αυτό, όπως οι άλλοι, που κατά το βάπτισμά των εξωμολογούντο τας αμαρτίας των.Και ιδού ήνοιξαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να καταβαίνη με εξωτερικόν σχήμα και μορφήν ομοίαν προς περιστεράν και να έρχεται επάνω του.

 

 

 

 

17 Και ιδού φωνή ηκούσθη από τους ουρανούς που έλεγεν· Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπημένος, εις τον οποίον ευηρεστήθην.Τον εγέννησα αϊδίως και είναι ως Θεός μονάκριβός μου Υιός, ως άνθρωπος δε απολύτως αναμάρτητος.Πάντοτε έκαμε το αρεστόν ενώπιόν μου.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.