ΣΥΝΑΞΑΡΙ-Αρχιδιακόνου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος – 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2.120

Πρωτομάρτυς Αρχιδιάκονος Στέφανος

. Ο πρώτος από τους επτά Διακόνους που όρισαν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα. Θανατώθηκε με λιθοβολισμό τρία χρόνια, κατά την παράδοση, μετά την Ανάληψη του Ιησού.

 

The Holy First Martyr and Archdeacon Stephen. The first of the seven Deacons ordained by the Apostles in Jerusalem. He was stoned to death 3 years after the Holy Ascension of Christ.

 

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων Πρωτόαθλε· Στέφανε, σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας μανίαν, εἶδες σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.