ΣΥΝΑΞΑΡΙ-Σύναξης της Υπεραγίας Θεοτόκου – 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

148

Η Φυγή στην Αίγυπτο. Μνήμη της Φυγής της Αγίας Οικογενείας στην Αίγυπτο με εντολή από Άγγελο Κυρίου μετά την εντολή του Ηρώδη να θανατωθούν όλα τα νήπια.

 

The Feast of the Holy Family — The escape to Egypt. The Church commemorates the escape of the Holy Family to Egypt after they were warned by an Angel about Herodes’s decree for the slaughter of all the infants.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς βρέφος βαστάζουσα, ἐν ταὶς ἀγκάλαις Ἁγνή, τὸν πάντων δεσπόζοντα, σάρκα λαβόντα ἔκ σοῦ, χαρᾶς ὤφθης πρόξενος, ὅθεν πᾶσα ἡ κτίσις, ἀνυμνεῖ χαρμοσύνως, σήμερον Θεοτόκε, τὴν φρικτήν σου λοχείαν πηγὴν γὰρ ἀθανασίας, κόσμω ἐκύησας.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.