ΣΥΝΑΞΑΡΙ – Απολυτίκιο Γεννέσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού (Χριστουγέννων)

180

Η Γέννηση του Χριστού. Τιμάται η σάρκωση του Θείου Λόγου στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας σε φάτνη αλόγων από την Παρθένο Μαρία. «Τί μείζον καινόν είδεν η κτίσις». The Nativity of our Lord and Savior Jesus Christ. The Church celebrates the birth of the Savior in Bethlehem at a stable by the Virgin Mary.

 

 

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.