Αγ. Ιγνατίου του Θεοφόρου – 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

6.175

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Μεγάλη μορφή της εποχής μετά τους Αποστόλους, επίσκοπος Αντιοχείας. Προσπάθησε να opγανώσει επισκοποκεντρικά την Εκκλησία. Μαρτύρησε στο αμφιθέατρο της Ρώμης υπέργηρος.

St. Ignatius the God-bearer. An important figure of the post-Apostolic era. He was Bishop of Antioch. He was martyred at old age in the Coliseum in Rome when they cast him in the Arena with wild lions.

 

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείῳ ἔρωτι ἐπτερωμένος, τοῦ σὲ ψαύσαντος χερσὶν ἀχράντοις θεοφόρος ἀνεδείχθης, Ἰγνάτιε, καὶ ἐν τῇ Δύσει τελέσας τὸν δρόμον σου, πρὸς τὴν ἀνέσπερον λῆξιν ἐσκήνωσας. Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.