Η Ευχή πριν τη Θεία Κοινωνία

4.453

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μας,

Σύ πού μόνος ἔχεις τήν ἐξουσία νά συγχωρεῖς τίς ἁμαρτίες στούς ἀνθρώπους, σάν ἀγαθός καί φιλάνθρωπος πού εἶσαι, παράβλεψε ὃλα τά ἁμαρτήματα πού διέπρξα, ἂλλοτε γνωρίζοντας ὃτι κάνω ἁμαρτία καί ἂλλοτε μή γνωρίζοντάς το, καί ἀξίωσέ με,

χωρίς νά κατακριθῶ, νά κοινωνήσω τά θεϊκά καί λαμπρά καί ἅγια καί ζωοποιά Σου Μυστήρια, ὄχι γιά νά τιμωρηθῶ, οὔτε γιά νά προσθέσω ἁμαρτίες – καθώς κοινωνῶ ἀνάξια – ἀλλά γιά νά καθαρισθῶ ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά ἁγιασθῶ, καί γιά νά ἑτοιμασθῶ γιά τή μέλλουσα ζωή καί βασιλεία γιά νά ἔχωτεῖχος προστατευτικό καί βοήθεια κατά τῆς ἀμαρτίας γιά νά κατατροπωθοῦν οἱ ἐχθροί τῆς ψυχῆς μου καί νά ἐξαλειφθοῦν τά πολλά μου ἀμαρτήματα.
Γιατί Σύ εἶσαι Θεός ἐλέους καί συμπαθείας καί ἀγάπης πρός τούς ἀνθρώπους,

καί Σένα δοξολογοῦμε μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἃγιο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀτελείωτους αἰῶνες. Ἀμήν

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.