Βεροίας Παντελεήμων: Να αγωνιζόμεθα εναντίον των πειρα­σμών και των προκλήσεων του κόσμου

2.573

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας

, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον Σχοινά επί τη εορτή του Αγίου Νέστορος.
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δημητρίου καταυγασθείς, ταίς φωτοβόλοις διδασκαλίαις, της Ελ­λήνων ματαιότητος, την αχλύν διέφυγες, και μαρτυρίου φέγγος απήστραψας».

Χθες η Αγία μας Εκκλησία εόρ­τασε τον διδάσκαλο, τον αθλη­φο­ρο και μεγαλομάρτυρα άγιο Δημή­τριο.

Σήμερα τιμά τον μαθητή του, τον άγιο μάρτυρα Νέστορα, ο οποίος αποδεικνύει με την τόλμη και γεν­ναιότητά του πόσο καλός μαθητής του καλού διδασκάλου του υπήρ­ξε.

Τόλμη και γενναιότητα, διέθετε ο άγιος μεγαλομάρτυς Δημήτριος, ο οποίος αν και κατείχε ως ανθύ­πατος της Ελλάδος, ως τοποτηρη­της δηλα­δη του Ρωμαίου αυτο­κρα­τορoς, ένα υψηλότατο αξίωμα, τολμούσε να διδάσκει στις στοές της αγοράς της Θεσσαλονίκης, στον χώρο που ονομαζόταν Κατα­φυ­γη, τους νε­ους της πατρίδος του, της Θεσ­σα­λονίκης, την πίστη στον Χριστό.

Τόλμη και γενναιότητα διέθετε ο μέγας Δημήτριος, γιατί γνώριζε ότι ο αυτοκράτορας απαγόρευε τη διδασκαλία της χριστιανικής πι­στεως και τιμωρούσε όποιον παρα­­βίαζε την εντολή του, όμως η αγάπη του για τον Χριστό τον έκα­νε να μην υπολογίσει ούτε το αξίωμά του ούτε τη ζωή του, προ­κειμένου να κερδίσει ανθρώπους, και ιδίως νέους, για τον Χριστό.

Τόλμη και γενναιότητα διέθετε ο μεγαλώνυμος μάρτυς Δημήτριος, που τις αντλούσε από την πίστη του στον Χριστό, και αυτές μετέ­δωσε μαζί με την πίστη και στον μαθητή του, τον άγιο Νέστορα.

Γιατί η πίστη δεν είναι μόνο αυτή που εξασφαλίζει τη νίκη, σε όσους την έχουν στην ψυχή τους, αλλά είναι «η νίκη, η νικήσασα τον κο­σμον», όπως μας διαβεβαιώνει ο άγιος Ιωάννης ο θεολόγος και ευαγγελιστής, και νικητής δεν ει­ναι άλλος «ει μη ο πιστεύων».

Με αυτή τη βεβαιότητα και την ευχή του διδασκάλου του αντιμε­τω­πισε ο νεαρός Νέστο­ρας τον Λυαίο, αντιμετώπισε όχι μόνο τη δύναμη ενός έμπειρου και κατα­ξιω­μένου μονομάχου, αλ­λα και τις προκλήσεις του ενα­ντίον των χριστιανών.

Πήγε ο νεαρός Νέστορας για να νικήσει κάποιον που σύμφωνα με τα αν­θρώπινα κρι­τήρια ήταν αδύ­νατον να νικήσει, και δεν θα έπρεπε ούτε καν να επι­χειρήσει να αγωνισθεί, γιατί δεν αγω­νιζόταν μόνο για τον εαυτό του αλλά και για την πίστη του.

Ακριβώς όμως γι᾽ αυτό ο νεαρός μαθητής του αγίου Δημητρίου δεν αμφέβαλλε ούτε στιγμή για τη νίκη του. Ήξερε πως δεν θα αγω­νι­ζόταν μόνος του, αλλά ότι θα είχε μαζί του «τον Θεό του Δημη­τρίου».

Ήξερε πως αγωνιζόταν με την πίστη του και για την πίστη του. Και ήταν βέβαιος ότι η πίστη του θα νικούσε τόσο τη σωματική υπεροχή του Λυαίου όσο και την πίστη του στους ψεύτικους θεούς των ειδώλων.

Και δεν διαψεύσθηκε. Νίκησε ο άγιος Νέστορας «την αχλύ της Ελ­λήνων ματαιότητος», όπως ψαλ­λει ο ιερός υμνογράφος, και κα­τηύ­­γασε με το φως της διδασκα­λι­ας του αγίου Δημητρίου, με το φως της πίστεως, ολόκληρο το στα­διο της Θεσσαλονίκης, στο οποίο αγωνίσθηκε.

Νίκησε ο άγιος Νέστορας μία με­γάλη και περιφα­νη νίκη, όχι μόνο γιατί κατόρθωσε να εξουδετε­ρω­σει έναν ισχυρό αντί­παλο, τον Λυαίο, αλλά και γιατί με τον αγώ­να του κατατρό­πωσε και τον ισχυ­ρότερο του Λυ­αίου, «τον κοσμο­κρα­τορα του σκο­τους του αιώνος τούτου».

Έτσι κέρδισε για τη νίκη του όχι τον φθαρτό στέφανο του επιγείου βασι­λέως, αλλά τον αμα­ράντινο στέφανο του αγωνοθέτου και αθλο­θέτου Χριστού, με τη δύνα­μη του οποίου αγωνίσθηκε και χάριν του οποίου θυσίασε τη ζωή του, μαρ­τυ­ρώντας για την πίστη και την αγά­πη του.

Εορτάζοντας και τιμώντας και εμείς σήμερα τον άγιο μάρτυρα Νε­στορα, και μεθέορτα τον διδά­σκαλό του, τον άγιο μεγαλο­μαρ­τυ­ρα και μυροβλύτη Δημήτριο, τον προστάτη και έφορο της ενο­ρίας σας, ας γίνουμε και εμείς μα­θητές, όπως και εκείνος.

Μαθητές στο σχολείο της πίστεως και των δύο μεγάλων αυτών αγίων μαρτύρων. Μαθη­τες στο μάθημα της τόλμης και γεν­­ναιότητος, που εμπνέει στην ψυχή του χριστιανού η πίστη και εμπιστοσύνη στη δύναμη του Χρι­στού, και για τις οποίες διακρί­θηκαν και ο άγιος Δημήτριος και ο άγιος Νέστωρ.

Μαθητές στο μάθη­μα της αγάπης του Χριστού, στο οποίο εκείνοι αρίστευσαν, θυσιά­ζο­ντας τη ζωή τους για χάρη του.

Ας γίνουμε και εμείς μαθητές σαν τον άγιο Νέστορα και ας διδα­χθούμε από το παράδειγμά του να αγωνιζόμεθα εναντίον των πειρα­σμων και των προκλήσεων του κο­σμου και της αμαρτίας, επι­κα­λούμενοι τη βοήθεια του Χρι­στού, επικαλούμε­νοι τις πρεσβείες των αγίων μας.

Και να είμεθα βε­βαιοι ότι θα νικήσουμε και εμείς με τη δύναμη του Χριστού, ο οποίος θα προστατεύσει και τον καθένα μας αλλά και την πατρίδα μας τόσο από τους ορατούς όσο και από τους αοράτους εχθρούς και από όλους τους πειρα­σμούς, που όλοι γνωρί­ζουμε ότι μας ταλανίζουν αυτή την εποχή, και δεν θα μας αφήσει μόνους, εφόσον εμείς τον πιστεύουμε, τον αγαπούμε και αγωνιζόμεθα να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά του, όπως και ο άγιος Νέστωρ.

Στο χέρι του καθενός μας είναι, εάν πράγματι θέλουμε να γίνουμε και εμείς μαθητές του μεγάλου αυτού αγίου και διδασκάλου, του αγίου Δημητρίου, όπως έγιναν τόσοι νέοι αλλά και μεγάλοι στη Θεσσαλονίκη, από τις ημέρες του μέχρι και σήμερα, έγινε ο διδάσκαλος αγίων, του αγίου Νέστορος, του αγίου Λούπου, των αγίων Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας, καθώς τον έχουμε εδώ προστάτη της ενορίας μας, δεν έχουμε παρά να γίνουμε μαθητές του, να μάθουμε το μάθημα της αγάπης, να αγαπούμε τον Χριστό, να μάθουμε το μάθημα της ομολογίας, να ομολογούμε τον Χριστό, όπου και αν βρισκόμεθα.

Έτσι πράγματι θα τιμήσουμε τον άγιο Δημήτριο και τον άγιο Νέστορα και όλους αυτούς τους αγίους, οι οποίοι εμαθήτευσαν κοντά στον μεγάλο άγιο και διδάσκαλο αλλά και κατηχητή της Θεσσαλονίκης, τον άγιο Δημήτριο τον μυροβλύτη.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.