Μητροπολίτης Παντελεήμων: Να φανούμε αντάξιοι των αγώνων και της θυσίας των πατέρων μας

1.752

Τη 16η Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας εορτάζει την Σύναξη πάντων των εν Βεροία διαλαμψάντων Αγίων παράλληλα με την επέτειο της απελευθέρωσης της Βεροίας.
Την Παρασκευή το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως παρουσία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ημέρα ελευθερίων τής πόλεώς μας η σημερινή ημέρα καί συγ­χρό­νως ημέ­ρα μνήμης. Ημέρα μνήμης γιά τούς πατέρες μας πού αγωνί­σθη­καν γιά τήν απελευθέρωσή της από τόν μακραίωνα καί βαρύ τουρ­­κικό ζυγό. Ημέρα μνήμης γιά τούς προγόνους μας πού μέσα στό σκοτάδι τής Τουρκοκρατίας, μέσα σέ ένα περιβάλλον στό οποίο «όλα τάσκιαζε η φοβέρα καί τά πλάκω­νε η σκλαβιά», κατά τόν εθνικό μας ποιητή, αγωνίσθηκαν νά κρα­τή­σουν αναμμένο τό φώς. Νά κρα­τήσουν αναμμένο τό φώς τής πίστε­ως στόν Χριστό, τό φώς τής εθνικής αυτοσυνειδησίας, τό φώς τής ελπίδος γιά τήν ελευθερία.

Δέν είναι εύκολο νά πιστεύεις στήν ελευθερία, όταν έχεις γεν­νη­θεί στή σκλαβιά. Δέν είναι εύκολο νά ελπίζεις ότι θά ελευθερωθείς, όταν δέν γνώρισες τήν ελευθερία. Καί όμως αυτό είναι τό επίτευγμα τών πατέρων μας καί γι’ αυτό τούς τιμούμε σήμερα. Γι’ αυτό αξίζουν καί τήν αναγνώριση καί τόν σεβα­σμό μας.

Τούς τιμούμε γιά τήν πίστη τους στήν ελευθερία αλλά καί γιά τήν αγάπη τους γι’ αυτήν, γιατί τούς έδωσε τή δύναμη νά αντέξουν, νά αγωνισθούν, νά πολεμήσουν, νά θυσιασθούν γιά νά τήν κερδίσουν. Πολλοί δέν κατόρθωσαν νά τήν ζήσουν καί νά τήν απολαύ­σουν. Έφυγαν από τή ζωή μέ τήν ελπίδα καί τήν προσμονή της. Έφυγαν αγωνιζόμενοι γιά νά τήν χαρίσουν σέ όσους έμεναν πίσω.

Τί ήταν αυτό όμως πού έκανε τούς πατέρες μας νά πιστεύουν τό­σο πολύ στήν ελευθερία καί νά αγω­νίζονται γι’ αυτήν;

Ήταν η πίστη στόν Θεό, πού έπλα­σε τόν άνθρωπο ελεύθερο καί σεβάσθηκε τήν ελευθερία του, ακό­μη καί όταν εκείνος θέλησε νά απομακρυνθεί από τήν αγάπη τού Δημιουργού του. Ήταν η πίστη στόν Θεό, πού θυσίασε τόν Υιό του γιά νά ελευθερώσει τόν αποστάτη άνθρωπο από τά δεσμά τής αμαρ­τίας καί τού διαβόλου καί νά τού χαρίσει τήν ελευθερία τών τέκνων τού Θεού.

Ήταν όμως καί η πίστη στίς αρ­χές καί τίς αξίες τού Γένους μας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από τή μακραίωνη συμπόρευσή του μέ τόν χριστιανισμό, καί ανα­δείχθηκαν μέ τήν εκούσια θυσία τών μαρτύρων καί τών νεομαρ­τύ­ρων γιά τήν πίστη καί τήν αγάπη τού Χριστού, μέ τήν αφιέρωση στή διακονία τής Εκκλησίας καί τών ανθρώπων τών αποστόλων, τών ιεραρχών καί τών αγίων, αλλά καί μέ τή θεληματική αποταγή τού κό­σμου καί τών τού κόσμου γιά τήν κατάκτηση τής ελευθερίας από τά πάθη καί τίς αδυναμίες τών οσίων καί θεοφόρων πατέρων καί μητέ­ρων μας, πάντων τών εν Βεροία διαλαμψάντων καί τώ Θεώ ευαρε­στη­σάντων αγίων, τών οποί­ων τή Σύναξη επιτελούμε σήμερα, ημέρα τών ελευθερίων τής Βεροί­ας, εορ­τά­ζοντας καί τιμώντας τους μαζί μέ όσους αγωνίσθηκαν καί έπεσαν στά πεδία τών μαχών γιά τήν απε­λευθέρωση τής πόλεώς μας.

Καί άν οι πατέρες μας αγωνί­σθη­καν γιά νά μάς χαρίσουν τήν ελευ­θερία, άν οι άγιοι νεομάρτυρες πότι­σαν μέ τό αίμα τους τό χώμα αυτό, στό οποίο βλάστησε μέ πολ­λούς κόπους τό δένδρο τής ελευ­θε­ρίας, οι παλαιότεροι άγιοί μας δέν έμει­ναν αμέτοχοι σέ αυτή τήν προ­σπά­θεια.

Πρέσβευαν καί ικέ­τευ­αν εκτενώς καί αδιαλείπτως, μαζί μέ τήν Υπεραγία Θεοτόκο, τήν Υπέρ­­μαχο Στρατηγό μας, τόν Θεό, γιά νά ενισχύει τόν Ελληνικό στρατό ο οποίος πολεμούσε γιά τήν απελευθέρωση τής Μακεδο­νίας μας.

Οι προσευχές τους εισακούσθη­καν, οι θυσίες καί τά αίματα τών πατέρων μας βρήκαν τή δι­καί­­ωσή τους καί η ελευθερία επέ­στρεψε στόν αγιασμένο καί μαρ­τυρικό αυτόν τόπο, γιά νά απο­λαμβάνου­με εμείς σήμερα τά αγα­θά της.

Εορτή τών ελευθερίων τής πό­λεώς μας σήμερα καί συγχρ­όνως εορτή τών αγίων της, καί έχουμε χρέος νά τιμούμε καί τίς δύο εορ­τές. Νά τιμούμε καί νά υποκλι­νό­μεθα ενώπιον τών ηρωικών προ­γόνων μας πού θυσιάσθηκαν γιά τήν ελευθερία μας, αλλά καί νά εκφράζουμε τόν σεβασμό καί τήν τιμή μας στούς αγίους προστάτες τής πόλεώς μας, τούς αγίους τής Βεροίας καί τής περιοχής, οι οποίοι συμπανηγυ­ρί­ζουν από τόν ουρανό μαζί μας τά ελευθέρια τής πόλεώς μας.

Η σημερινή διπλή εορτή γιά τήν πόλη μας άς γίνει αφορμή νά σκε­φθούμε όλοι καί πάλι τό νόημα τής ελευθε­ρίας. Νά συνειδητο­ποι­ή­­σουμε τό χρέος καί τήν ευθύνη μας έναντι τής πατρίδος μας καί τού κοινωνικού συνόλου.

Νά αρ­θούμε στό ύψος τών περιστά­σεων πού δη­μιουργούν τούς τε­λευ­ταί­ους μή­­­νες τόσο η πανδημία τού κο­ρω­νοϊού όσο καί η προ­κλη­τική στάση τών γειτόνων μας καί νά φανούμε αντάξιοι τών αγώνων καί τής θυ­σίας τών πατέρων μας, αντάξιοι τής πίστεως καί τής ευσε­βείας τών αγίων μας, γιά νά έχου­με τίς πρε­σβεί­ες τους καί νά μάς συνο­δεύει στή ζωή μας ως ατόμων καί ως Έθνους η πανσθενουργός χάρη τού Θεού καί η κραταιά προ­στα­­σία τής Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.