Ευαγγέλιο Κυριακής: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 16 – 26

Αρκεί να έχουν την διάθεσιν της αυταπαρνήσεως και θυσίας.

1.484

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 16 – 26

– 16 Καί ιδού είς προσελθών είπεν αυτώ Διδάσκαλε αγαθέ, τί αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωήν αιώνιον; 17 ο δέ είπεν αυτώ Τί με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει μή είς ο Θεός. ει δέ θέλεις εισελθείν εις τήν ζωήν, τήρησον τάς εντολάς.
18 λέγει αυτώ Ποίας; ο δέ Ιησούς είπε Τό ου φονεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, 19 τίμα τόν πατέρα καί τήν μητέρα, καί, αγαπήσεις τόν πλησίον σου ως σεαυτόν. 20 λέγει αυτώ ο νεανίσκος Πάντα ταύτα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου τί έτι υστερώ;

21 έφη αυτώ ο Ιησούς Ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τά υπάρχοντα καί δός πτωχοίς, καί έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, καί δεύρο ακολούθει μοι. 22 ακούσας δέ ο νεανίσκος τόν λόγον απήλθε λυπούμενος ήν γάρ έχων κτήματα πολλά. 23 Ο δέ Ιησούς είπε τοίς μαθηταίς αυτού Αμήν λέγω υμίν ότι δυσκόλως πλούσιος εισελεύσεται εις τήν βασιλείαν τών ουρανών.

24 πάλιν δέ λέγω υμίν, ευκοπώτερόν εστι κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθείν ή πλούσιον εις τήν βασιλείαν τού Θεού εισελθείν. 25 ακούσαντες δέ οι μαθηταί αυτού εξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες Τίς άρα δύναται σωθήναι; 26 εμβλέψας δέ ο Ιησούς είπεν αυτοίς Παρά ανθρώποις τούτο αδύνατόν εστι, παρά δέ Θεώ πάντα δυνατά εστι.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΘ/ 16 – 26
16 Και ιδού ένας προσήλθε εις αυτόν και του είπε· διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν πρέπει να κάμω, δια να έχω ζωήν αιώνιον; 17 Ο δε Ιησούς του είπε· τι με λέγεις αγαθόν, αφού με νομίζεις απλούν άνθρωπον; Κανείς δεν είναι απόλυτα αγαθός, ει μη μόνον ένας, ο Θεός. Εάν δε θέλης να εισέλθης εις την αιώνιον ζωήν, τήρησε τας εντολάς.

18 Λεγει εις αυτόν· ποίας; Ο δε Ιησούς του είπε·τας γνωστάς, δηλαδή το να μη φονεύσης, να μη μοιχεύσης, να μη κλέψης, να μη ψευδομαρτυρήσης, 19 τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Και να αγαπήσης τον πλησίον σου, όπως τον ευατόν σου.

20 Λεγει εις αυτόν ο νέος με κάποιαν προχειρότητα· όλα αυτά τα έχω τηρήσει από την νεανική μου ηλικίαν· τι μου λείπει ακόμη δια να γίνω άξιος της βασιλείας των ουρανών; 21 Είπε εις αυτόν ο Ιησούς· Εάν θέλης να είσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους πτωχούς και θα αποκτήσης θησαυρόν στον ουρανόν, και έλα ακολούθησέ με. 22 Αλλ’ όταν ο νέος ήκουσε αυτόν τον λόγον, έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδιά του ήταν κολλημένη εις αυτά.

23 Ο δε Ιησούς είπε στους μαθητάς του· αληθινά σας λέγω ότι πολύ δύσκολα θα εισέλθη πλούσιος εις την βασιλείαν των ουρανών. 24 Και πάλιν σας λέγω, είναι ευκολώτερον να περάση γκαμήλα από την τρύπα που ανοίγει η βελόνι, παρά πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.

25 Οταν άκουσαν οι μαθηταί τα λόγια αυτά, έπεσαν εις μεγάλην έκπληξιν και με κάποια αποκαρδίωσιν είπαν· ποιός τάχα ημπορεί να σωθή;

26 Ο δε Ιησούς τους εκύτταξε κατάματα και είπεν· η σωτηρία είναι δια τους ανθρώπους έργον αδύνατον, αλλά στον Θεόν όλα είναι δυνατά, άρα και η σωτηρία των πλουσίων, όπως και όλων εκείνων οι οποίοι κατά κάποιον τρόπον ανακατεύονται με χρήματα και κτήματα. Αρκεί να έχουν την διάθεσιν της αυταπαρνήσεως και θυσίας.

Τα σχόλια είναι κλειστά, αλλά Trackbacks και Pingbacks είναι ανοιχτά.